Färjorna som knyter ihop rikshalvorna

FinlandsfärjaDen som kan sin svenska historia vet att Finland under mycket lång tid hörde till det svenska konungariket. Denna del av landet kallades inte Finland, för det var istället ett mindre område inom ”östlandet”, och som idag motsvaras av det finska landskapet Egentliga Finland. Länge betraktades Egentliga Finland, och delar av de omkringliggande länen, som en viktigare och mer integrerad del av Sverige än exempelvis Norrbotten. Kanske berodde detta på att det bara var att segla rätt över Östersjön för att ta sig dit. Sjöfarten var vid denna tid det överlägset snabbaste transportmedlet.

Sedan vet vi hur det gick: Sverige förlorade Finland till Ryssland 1809, och Finland blev ett storfurstendöme med visst självbestämmande inom det ryska imperiet. Det här betydde dock naturligtvis inte att alla band till Sverige och det svenska försvann. Svenskan var fortfarande ett viktigt minoritetsspråk i landet. Faktum är att de svenskspråkiga finländarna Johan Vilhelm Snellman och Elias Lönnroth moderniserade finskan på 1800-talet, och skapade ett skriftspråk som kunde användas i administrationen av storfurstendömet. Finlands första presiden var också finlandssvensk, men förfinskade till namn.

Kontakterna idag

Hur ser det då ut med relationen mellan Sverige och Finland idag? Sverige bedriver det mesta av sin handel med Tyskland, och i Finland kastar man ständigt ett oroligt öga österut, mot Ryssland. Men det betyder inte att utbytet mellan länderna är av mindre omfattning idag än det var tidigare. Inte minst är det många som tar färjan över Östersjön. Många av dessa färjor gör uppehåll på Åland, eftersom öarna inte är med i EU. Därigenom blir det möjligt att ha tax free-försäljning ombord på färjorna, vilket är en av anledningarna till att så många reser med dem. Men en Finlandsfärja bjuder på så mycket mer. Inte minst har det blivit vanligt de senaste åren med olika typer av temakryssningar. Det kan vara en litteraturkryssning med inbjudna författare, eller en kryssning med flera liveband inom en viss genre.